admin

Are the Effects of State Pre-K Overrated?

A comparison of states’ preschool enrollment and test scores, and a deeper look at Tennessee’s pre-K program bolster arguments that prekindergarten is not the primary solution to closing the achievement gap. Source link

Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật( nâng cao) Học giải

Bài 1. Các nguyên tố khoáng được hấp thụ từ đất vào cây theo những cách nào? Sự khác nhau giữa các cách đó? Giải *  Các chất khoáng ở trong đất thường tồn tại dưới dạng hòa tan và phân li thành các ion mang điện tích dương (cation) và ion mang điện tích …

Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật( nâng cao) Học giảiRead More »

Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật( TT) ( nâng cao) Học giải

Bài 1. Nêu vai trò của nitơ trong đời sống thực vật. Giải Vai trò của nitơ đối với đời sống thực vật: Nitơ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng và do đó nó quyết định năng suất và chất lượng thu hoạch. Nitơ …

Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật( TT) ( nâng cao) Học giảiRead More »

Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật( TT) ( nâng cao) Học giải

Bài 1. Hãy trình bày ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm đến quá trình hấp thụ các chất khoáng và nitơ. Giải Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi chất khoáng và nitơ: *   Ánh sáng: Ánh sáng có ảnh hưởng đến quá trình hấp …

Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật( TT) ( nâng cao) Học giảiRead More »