(VBT Toán 5) – Bài 6. Luyện tập


Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

Đề bài

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

 

2. Chuyển phân số thành số thập phân     

({9 over 4} =  ldots  =  ldots )                       ({{11} over {20}} =  ldots  =  ldots )

({{15} over 2} =  ldots  =  ldots)                      ({2 over {500}} =  ldots  =  ldots )

({{18} over {30}} =  ldots  =  ldots )                      ({4 over {400}} =  ldots  =  ldots )

3. Chuyển thành phân số thập phân có mẫu số là 100

(eqalign{
& {{17} over {10}} = …………. = ………….. cr
& {9 over {25}} = …………. = ………….. cr
& {{200} over {1000}} = …………. = ………….. cr
& {{38} over {200}} = …………. = ………….. cr} )                                                                

4. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có  số học sinh thích học môn Toán, số học sinh thích học vẽ . Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích học Toán, bao nhiêu học sinh thích học vẽ?

Đáp án

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

 

2. Chuyển phân số thành số thập phân

(eqalign{
& {9 over 4} = {{9 times 25} over {4 times 25}} = {{225} over {100}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{11} over {20}} = {{11 times 5} over {20 times 5}} = {{55} over {100}} cr
& {{15} over 2} = {{15 times 50} over {2 times 50}} = {{750} over {100}},,,,,,,,,,,,,,,,{2 over {500}} = {{2 times 2} over {500 times 2}} = {4 over {1000}} cr
& {{18} over {30}} = {{18:3} over {30:3}} = {6 over {10}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{4 over {400}} = {{4:4} over {400:4}} = {1 over {100}} cr} )

3. Chuyển thành phân số thập phân có mẫu số là 100

(eqalign{
& {{17} over {10}} = {{17 times 10} over {10 times 10}} = {{170} over {100}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{9 over {25}} = {{9 times 4} over {25 times 4}} = {{36} over {100}} cr
& {{200} over {1000}} = {{200:10} over {1000:10}} = {{20} over {100}},,,,,,,,,,,,,,,,,,{{38} over {200}} = {{38:2} over {200:2}} = {{19} over {100}} cr} )

4. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có ({{90} over {100}}) số học sinh thích học môn Toán, ({{80} over {100}}) số học sinh thích học vẽ . Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích học Toán, bao nhiêu học sinh thích học vẽ?

Bài giải:

Số học sinh thích học Toán là:

({{30 times 90} over {100}} = 27) (học sinh)

Số học sinh thích học Vẽ là:

({{30 times 80} over {100}} = 24) (học sinh)

Đáp số: 27 học sinh thích học Toán

             24 học sinh thích học Vẽ

       Source link