មនុស្សបំផ្លាញធម្មជាតិៗបំផ្លាញមនុស្សវិញ san sochea khmer dhamma talk – Best Educationមនុស្សបំផ្លាញធម្មជាតិៗបំផ្លាញមនុស្សវិញ សំដែងដោយ: លោកម្ខាស់គ្រូ :សាន…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *