រឿងអប់រំ សេពគប់ជាមួយក្មេងស្ទាវ ដោយក្រុម គង់យូរ,Education movie by Kong you teamរឿងអប់រំ សេពគប់ជាមួយក្មេងស្ទាវ ដោយក្រុម គង់យូរ,Education Movies.