សូមផ្តាំទៅអ្នកដែលបន្លំfacebook , ឡុង ចន្ថា | dhamma education | long chanthathank you for watching my video and don’t forget SUBSCRIBE MY CHANNEL * . ខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកជាធម្មទានតែប៉ុណ្ណោះ…